Category Archives: Uncategorized

Kadri õpitsenaarium

Õppeaine: Geograafia

Klass: 7. klass

Tunni teema: Maavärinad ja vulkaanid

Lõiming teiste ainetega: matemaatika, bioloogia, ajalugu, informaatika, inglise keel

Milliseid koolilõpetaja omadusi ja võimeid kujundatakse tunni käigus?  

Tunnis arendatavad õpiväljundid:

  • On omandanud ülevaate looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ning protsessidest, nende ruumilisest paiknemisest ja vastastikustest seostest;
  • Kasutab teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat geograafiainfot ning loeb ja mõtestab lihtsat loodusteaduslikku teksti;
  • Mõistab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse olulisust igapäevaelus, on loov ning motiveeritud elukestvaks õppeks.

Kuidas see tund arendab õpilasel:

Iseseisvust

Iseiseisev töö programmiga Google Earth. Tuleb lahendada ette antud ülesanne.

Üldpädevusi

õpipädevus – suutlikkus tõhusaid õpistrateegiaid ning sobivat õpistiili kasutades juhtida oma õpitegevust: end õppimisele häälestada, motiveerida, otsida vajalikku teavet, omada ülevaadet oma teadmistest, suhestada oma teadmine teiste inimeste looduga ja luua uus teadmine, seirata ja hinnata oma mõtte- ja õpitegevust;

Õpilane töötab programmiga Google Earth. Kasutab eelnevates tundides saadud ainealaseid teadmisi ja püüab iseseisvalt ülesandeid lahendada ja vajalikku infot otsida.

Tegevuspädevus – suutlikkus näha probleeme ja neid lahendada, oma tegevusi kavandada, seada tegevuseesmärke ja näha ette oodatavaid tulemusi, valida tegevusvahendeid, tegutseda, hinnata oma tegevuste tulemusi; koostööoskused;

Iseseisev töö ette antud materjalidega.

Väärtuspädevus – suutlikkus tajuda oma seotust teiste inimestega, oma ja muude rahvaste kultuuriga, loodusega, inimese looduga, hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohalt;

Õpilane uurib erinevaid paiku maailmas ja saab infot nende piirkondade loodusolude kohta. Näeb, milline on inimtegevus antud piirkondades.

Enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, mõtestada oma tegevusi ja käitumist ühiskonnas, kujundada end isiksusena.

Iseseisev töö ja selle planeerimine.

Ühtlasi arendab antud tund vadlkonna pädevusi (näiteks looduspädevust)

Looduspädevus – suutlikkus orienteeruda elus- ja eluta looduse nähtustes, nendega seonduvates seaduspärasustes, loodusteaduslikes teadmistes ja mõtteviisides; loodushoidlik ellusuhtumine.

Eesmärkide püstitamine lähtuvalt Bloomi kognitiivsest taksonoomiast:

meeldejätmine

Meenutavad eelnevates tundides õpitud mõisteid. Leiavad vajaliku info kas Google Earthist või googeldades.

arusaamine

Teevad otsinguid, koguvad infot ja kategoriseerivad seda. Teevad kogutud infost kokkuvõtte.

rakendamine

Vali kõige suurem maavärina tingmärk ja loe infot. Koguvad vajalikud andmed ja kannavad need tabelisse.

analüüs

Võrdlevad Islandi ja Aafrika keskosa vulkaane. Toovad välja erinevused.

hindamine

Teevad esitatud fotode põhjal järeldusi.

loomine

Loomist antud tunnis ei toimu.

Valitud tehnoloogilised vahendid eesmärkide saavutamiseks (äpide, rakenduste nimetused)

Google Earth

Kuidas valitud vahendid toetavad püstitatud eesmärkide saavutamist?

Google Earthi keskkond ja koostatud tööleht annavad võimaluse antud ülesandeid iseseisvalt lahendada ja õpilasel tuleb ise mõelda, otsustada ja tegutseda.

Kuidas kavandate valitud tehnoloogilisi vahendeid kasutada?

Õpilastel tuleb ülesannete lahendamiseks kasutada Google Earth programmi. Lisaks on neil tööleht.

Tunnikäigu kirjeldus

Õppeülesannete ja tegevuste järjekord: Kuluv aeg Märkused

Tunnis kasutatav õppematerjal ja –vahendid: (õpikud, töövihikud,lingid, kogumikud, teatmeteosed jms)

Tunnis kasutatakse töölehte ja Google Earth programmi.

Esimesed 5 minutit toimub sissejuhatus ja õpetaja jagab vajalikud juhised. Edasi hakkavad õpilased iseseisvalt töötama. Vajadusel saavad naabritega arutleda ja õpetajalt abi paluda.

Kui ülesanne saab enne tunni lõppu valmis, on õpilased võimalik Google Earthi veel iseseisvalt avastada.