Category Archives: Eesti keel ja kirjandus

Monika õpistsenaarium

  • Õppeaine: loodusõeptus
  • Klass: 6. klass
  • Teema: Maakoor koosneb kivimitest
  • Lõiming teiste ainetega: eesti keel, kehaline kasvatus

Kirjeldus: Õpilased on õppekavast lähtuvalt loodusõpetuses läbinud teema Pinnamood ja pinnavormid, kus õpiti paljandeid. Õpilased on kirjalikult teinud teadmiste kontrolli kontrolltööna.

Continue reading Monika õpistsenaarium

Advertisements

Robo-matemaatika 3.A ja 3.M klass

  • Õppeaine: robo-matemaatika
  • Klass: 3.A ja 3.M
  • Tunni teema: Wedo (korrutamine ja liitmine)
  • Lõiming teiste ainetega: matemaatika, informaatika, eesti keel, inimeseõpetus

Continue reading Robo-matemaatika 3.A ja 3.M klass

Anne õpistsenaarium

  1. klassi kirjanduse tunni teemaks on “Muistsete inimpõlvede sosin“.

Kirjanduse teema on seotud eesti keele, ajaloo ja informaatikaga. Tunni käigus kujundatakse eelkõige õpilase väärtushinnanguid ja oskust ennast suhtestada esivanemate tarkuse ja tänapäeva maailmaga.

Tunni õpiväljunditeks on väärtustada oma seotust looduse ja eestlaste kultuuripärandiga, hinnata üldinimlikke väärtusi ning teadvustada omaenda väärtushinnanguid, samuti hinnata ja väärtustada inimlikku kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust. Ajurünnaku ning kokkuvõtva arutelu kaudu arendatakse seega kultuuri- ja väärtuspädevust, kasutades digitehnoloogia vahendeid.

Continue reading Anne õpistsenaarium

Eesti keeles kasutatud kodulehekülg õpetamaks tähestikku, täishäälikuid, kaashäälikuid ja sulghäälikuid

Liina Aan

Eesti keel

Tegin oma ülikooliõpingute ajal koolis weebly kodulehe kaudu ühe põnevaid harjutusi, storyjumperi raamatuid ja videosid enda alla haarava kodulehekülje.

Kasutasime seda kodulehekülge häälikute teema kordamisel 9. klassi LÕki-i lastega.

http://tahestikuoppimine.weebly.com/

Soovitan tutvuda kõigil algklasside õpetajatel. Kindlasti oleks põnev tunnis kasutada.

Digitehnoloogia kasutamine eesti keele tunnis

Murdesõnaline koomiks 6. klassis

Teema “Keelesahtlid avanevad” lõpetuseks tegi 6. klass  27. septembril 2017 murdeteemalise koomiksi. Koomiks valmis keskkonnas Toondoo (www.toondoo.com), mis pakub mitmekülgseid võimalusi tegelaste ja tegevuskohtade valikul ning kujundamisel. Teema valimine oli vaba, kuid tingimuseks murdekeelsete sõnade, väljendite ning lausete kasutamine tegelaste vahelises kõnes. Enamik õpilasi kasutas Võru keele murdesõnastikku veebiaadressil https://synaq.org ning kirjutas võrumurdelise koomiksi, aga oli ka neid, kes proovisid kätt Kihnu murrakuga (http://www.kihnuinstituut/e-sonavara/). Pärast töö valmimist ning ülevaatamist postitasid õpilased koomiksi oma õpiblogisse. Siinkohal näitena Kermo Nurmeoja ning Ingmar Annuse tööd.

Ülejäänud koomikseid saab vaadata 6. klassi õpiblogidest, näiteks http://britakoolis.blogspot.com.ee/2017/09/voru-murdes-koomiks.html.