8. klasside loovtööd

Informaatika ainekava kohaselt on soovitav III kooliastmes siduda digipädevuse kujundamine, digitehnoloogia kasutamine ja informaatika ainekava teemad ja õpiväljundid läbiviidava loovtööga.

III kooliastme informaatika õppeteemad keskenduvad digitaalsele sisuloomele ja turvalisusele (sh autoriõigustele ja andmekaitsele). Eesmärgiks on arendada õpilastes digimeedia alaseid oskusi, mis aitavad kaasa visuaalse kirjaoskuse ja tulemuslike töövõtete levikule, aga ka muutunud õpikäsituse omaksvõtule (loovam, koostöisem ja enesejuhitavam õpe digivahendite abil).

Sellest tulenevalt vormistatakse Sillaotsa Koolis alates 2018/19 õppeaastast 8. klassi õpilaste loovtööd digitaalses loovtööblogis.

Sillaotsa Kool

%d bloggers like this: