Digitehnoloogia kasutamine: Kahoot – geomeetrilised kujundid

Programmi Kahoot tundmaõppimiseks ning geomeetriliste kujundite mängu mängimiseks kasutame iPade. Õpime iPadi kasutamist: kuidas ja kuhu midagi kirjutada, kust leida vajalik app, kuidas avada programmi.

Tunnis kasutame kordamiseks geomeetriliste kujundite komplekti. Geomeetriliste kujundite meeldejätmiseks lahendasime eelmistes tundides ülesandeid tööraamatust.

Lõiming matemaatika, eesti keele ja inimeseõpetusega

Milliseid koolilõpetaja võimeid ja omadusi kujundatakse tunni käigus: töötamine digivahenditega;  mõistmine, et matemaatika on seotud tegeliku eluga; lugemisoskus; planeerimine ja teostamine; loogiline mõtlemine

 Tund arendab õpioskusi: tunneb ära ja oskab nimetada geomeetrilisi kujundeid

iseseisvust: õpilane loeb, mõtleb ja otsustab nähtu põhjal ning teeb valiku

üldpädevusi: tahab õppida, tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest;

oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata; oskab esemeid, nähtusi võrrelda, lugeda lihtsat plaani;

oskab käivitada ja kasutada lihtsamaid arvutiprogramme;

 Eesmärkide püstitamine lähtuvalt Bloomi kognitiivsest taksonoomiast: meeldejätmine  lahendame ülesandeid

arusaamine mõistab tööjuhendit, saab selgeks programmi Kahoot kasutamise

 Kuidas valitud vahendid toetavad püstitatud eesmärkide saavutamist?

Õpilastel on tavalisest erinev ja põnevam võimalus antud teemat õppida.

Õpetame ja mängime iPadis programmi Kahoot.

Geomeetriliste kujundite kordamine.

Kahooti programmi käivitamine.

Kahooti programmi kasutama õppimine.

Õppemäng Kahootis – geomeetrilised kujundid.

Tagasiside – iga küsimuse järel saavad teada õige vastuse ja lõpuks annavad õpilased ise mängule hinnangu.

Tunni läbiviimine õnnestus väga hästi. Õpilased said kiiresti programmi avamisega hakkama ning mõistsid, kuidas mängu mängida. Kõigepealt mängisime süsteemi õppimiseks proovimängu. Seejärel õppemängu geomeetriliste kujundite kohta. Enamus oskas ka mängu küsimustele õigesti vastata. Laste tagasiside mängu kohta oli väga positiivne. Neile meeldis iPadide kasutamine. Kohe taheti veel mängida 🙂

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s