Monika õpistsenaarium

  • Õppeaine: loodusõeptus
  • Klass: 6. klass
  • Teema: Maakoor koosneb kivimitest
  • Lõiming teiste ainetega: eesti keel, kehaline kasvatus

Kirjeldus: Õpilased on õppekavast lähtuvalt loodusõpetuses läbinud teema Pinnamood ja pinnavormid, kus õpiti paljandeid. Õpilased on kirjalikult teinud teadmiste kontrolli kontrolltööna.

Toimub õppekäik Taevaskojasse, kus õpilased saavad vaadata, jäädvustada, kuulata infot liivakivi paljandite kohta. Õpilased jäädvustavad paljandeid videoklipina või fotona. Sellele õppekäigule järgneb tund arvutiklassis, kus õpilased on jaotatud rühmadesse ning neil tuleb koostada enda foto- ja/või videojäädvustustest ning interneti materjali põhjal kokkuvõte paljanditest kas esitlusena või posterina. Omavehal suhtlemiseks kasutavad nad Padlet.com keskkonda.

Hindamise aluseks on koostöö oskus ning lõppetulemus (esitatud nõudmiste täitmine).

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s