Robo-matemaatika 3.A ja 3.M klass

 • Õppeaine: robo-matemaatika
 • Klass: 3.A ja 3.M
 • Tunni teema: Wedo (korrutamine ja liitmine)
 • Lõiming teiste ainetega: matemaatika, informaatika, eesti keel, inimeseõpetus

Milliseid koolilõpetaja võimeid ja omadusi kujundatakse tunni käigus: töötamine digivahenditega; koostööoskus; mõistmine, et matemaatika on seotud tegeliku eluga; teadliku lugemise oskus; planeerimine ja teostamine; loogiline mõtlemine ja järelduste tegemine.

Tunnis arendatavad õpiväljundid: oskab selgitada töökäiku, arutleda, teha kokkuvõtet ja näitlikustada.

Kuidas see tund arendab õpilasel

 • iseseisvust- ülesanne ja katsed sooritatakse iseseisvalt, tuginedes varasemale kogemusele; oskab vajadusel abi küsida.
 • sihikindlust- viia katse lõpuni, kontrollida tulemust ning püüab ise koostada sarnase katse (ülesande).
 • üldpädevusi

Liikumine- vaba liikumine klassiruumis, vajadusel koridoris, lähtudes ülesandest ja katsetest.

Digipädevus- kasutab ohutult ja eesmärgipäraselt iPadi, roboteid, telefoni.

Minu mõju, jätkusuutlikus- laps suudab robo-matemaatikas omandatud oskusi ja teadmisi kasutada teistes õppeainetes ja elus.

Ettevõtlikuspädevus, töömaailm- oskab luua seoseid päriselu ja katsete vahel.

Õpioskused- kirjeldab tehnoloogilise ja pärismaailma erinevusi ja sarnasusi; oskab kavandada ja luua lihtsamaid  rakendusi kasutades digitaalseid vahendeid.

Keelteoskus- lõiming erinevate keeltega (inglisekeelsed mõisted iPadis, ülesannetes kasutatud erinevad nimed jms.)

Enesetõhusus- õpilane suudab alustatud lõpuni viia, julgustab kaaslast, kiidab ennast ja oskab esile tuua paarilise häid külgi.

Loodus- oskab seoseid luua loodusõpetuses õpituga.

Eesmärkide püstitamine lähtuvalt Bloomi kognitiivsest taksonoomiast:

 • loomine- katse või ülesande välja mõtlemine ja/või kohandamine, sõnastamine, programmeerimine, koostöö tegemine paarilisega (arutlemine, ehitamine, analüüs).

Valitud tehnoloogilised vahendid eesmärkide saavutamiseks (äpide, rakenduste nimetused:

 • Lego Education Wedo 2.0
 • Qr code generation
 • Edblocks

Kuidas valitud vahendid toetavad püstitatud eesmärkide saavutamist?

 • ilma valitud vahenditeta, ei ole võimalik eesmärki saavutada.

Kuidas kavandate valitud tehnoloogilisi vahendeid kasutada?

 • kasutame igas robo-matemaatika tunnis, vastavalt kavale (Wedo/ Edison)

Tunnikäigu kirjeldus:

Õppeülesannete ja tegvuste järjekord Kuluv aeg Märkused
 1. Ipadide ja robotite kontrollimine, rakenduste avamine.

2. Tunnikäigu seletamine.

3.Robotikatsete abimaterjalide üle vaatamine.

4.Paaristöö: ülesannete iseseisev lahendamine; katsete sooritamine; katsete tulemuste kontrollimine; tulemuste analüüs.

6.Tagasisidestamine

5 min

3 min

2 min

30 min

 

5 min

 

Kiirematele lisaülesanne- katse välja mõtlemine.

Tunnis kasutatav õppematerjal- ja vahendid (õpikud, töövihikud, lingid, teatmeteosed jms)
https://www.geogebra.org/m/u8MwkdZj#material/JwzQRRvR

 • robot
 • -iPad
 • mõõdulint
 • paber/ must teip
 • Smart tahvel
 • telefon (lisakatse)

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s