Anne õpistsenaarium

  1. klassi kirjanduse tunni teemaks on “Muistsete inimpõlvede sosin“.

Kirjanduse teema on seotud eesti keele, ajaloo ja informaatikaga. Tunni käigus kujundatakse eelkõige õpilase väärtushinnanguid ja oskust ennast suhtestada esivanemate tarkuse ja tänapäeva maailmaga.

Tunni õpiväljunditeks on väärtustada oma seotust looduse ja eestlaste kultuuripärandiga, hinnata üldinimlikke väärtusi ning teadvustada omaenda väärtushinnanguid, samuti hinnata ja väärtustada inimlikku kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust. Ajurünnaku ning kokkuvõtva arutelu kaudu arendatakse seega kultuuri- ja väärtuspädevust, kasutades digitehnoloogia vahendeid.

Eesmärkide püstitamine lähtuvalt Bloomi kognitiivsest taksonoomiast:

Õpilased on eelnevates tundides läbinud teemad loodususundist, selle põhitõdedest, uskumustest,  pühapaikade tähendusest ja tähtsusest, loodususundi kajastamisest kirjanduses. Selleks on kasutatud 9. klassi kirjanduse õpikut “Labürint”, internetilehekülgi www.andmekogu.hiis.ee (looduslike pühapaikade kaardid ning kirjeldused), www.maavald.ee (maausk, taarausk).

Arusaamise/mõistmise tasandil toimub materjali läbitöötamine, lugemine, internetiallikatest info kogumine oma kodukoha pühapikade ja uskumuste  kohta.  Rakendamise tasandil kaardistavad õpilased oma mõtted ning koostavad ajurünnaku meetodil neist sõnapilve „Eesti kultuuri pärand“. Analüüsi tasandil toimub enda suhtestamine loodusega, eestlaseks olemisega. Seda tehakse analüüsimiseks sobiva keskkonna Tricider abil.

Eesmärkide saavutamiseks kasutatakse rakendusi AnswerGarden aadressil http://answergarden.ch/ ja Tricider aadressil http://tricider.com/. Answergarden sobib hästi ajurünnakuks. Tricideri keskkonnas saavad õpilased lisaks oma mõtete avaldamisele näha teiste omi, esitatud mõtteid kommenteerida, üksteist täiendada ning seega ka kaasõpilaste arvamuste kaudu oma silmaringi avardada.

Tunni käigu kirjeldus:

Kuna keskkond answergarden on õpilastele tuttav, siis esmalt toimub ajurünnak, mille tulemusel valmib sõnapilv. Aega selleks on 10 minutit.

Ajurünnaku tulemusel valminud sõnapilve leiab: https://answergarden.ch/776395 või 

Seejärel tuleb selgitada analüüsikeskkonna Tricider. Olen eelnevates tundides käsitletust lähtuvalt koostanud neli väidet, mida õpilased asuvad argumenteerima, näiteid tooma, poolt- ja vastuargumente esitama. Õpilastele tuleb selgitada, et nad saavad üksteise mõtteid hinnata ja kommenteerida, aga ka lisada enda väiteid. Selle tunni osaks on planeeritud 30 minutit.

https://www.tricider.com/admin/2Y2oiDnilFp/13L6OBOIXlJ

Kuna tegu on kokkuvõtliku tunniga, ei kasutata enam õppematerjale ega internetikeskkondi. Toimub ainult teadmiste ja hoiakute sünteesimine.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s