Uue informaatika ainekava arendusseminar

Koolivaheaeg on sobilik aeg õpetajale õppimiseks ja uute eesmärkide püstitamiseks. Niisiis toimus 4. jaanuaril 2018 meie koolis uue informaatika ainekava arendusseminar. Haridustehnoloog Maiga andis ülevaate kehtivatest ja uutest informaatika õppeteemadest I-III kooliastmes, ning tõi välja temaatika seosed kooli digiplaaniga aastateks 2017 – 2020 (vastavalt Digipeeglis kaardistatud pädevustele ja püstitatud tegevuskavadele).

Vastavalt informaatika õpetamiseks valitud strateegiast, kus informaatika õppeteemad lõimitakse eri õppeainete ainekavadesse, tegevustesse ja ülesannetesse. Meie koolis õpetatakse ja õpitakse informaatikat selleks, et digitehnoloogiat teistes ainetes rakendada. Järgnes arutelu töögruppides: algklassid, oskusained, reaal-loodus-keeled. Google Docs’is koostati ühistööna tabel,  kuhu vastavalt informaatika õppeteemadele leiti ühise arutelu tulemusena ühisosad oma ainete temaatikaga. Tabelisse lisati, mis klassis, mis teemasid ja tegevusi läbi viiakse.  Ühistöö tabel on edaspidi heaks materjaliks nt aine- või töökavade koostamisel, sest informaatika lõiming peab kajastuma iga teise õppeaine ainekavas ja ka õpetajate töökavades.

Ühtlasi selgusid teemad, oskused, mis vajavad täiendkoolitust või haridustehnoloogilist tuge, nt internetiturvalisus, küberhügieen, robootika ja programmeerimine. Kõige tähtsam eesmärk, viia õpetajad koostööle, panna mõtted “jooksma”, sai täidetud.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s